Category Archives: Thông tư và Nghị định

Mẫu báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

  (Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO VỀ VIỆC TRUYỀN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Kỳ……. năm…… Tên tổ chức:…………………………………………………………………………………………… Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………….. Đơn vị tính: Số […]

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử

(Ban hành kèm theo Thông tư số32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của BộTài chính) THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 1. Tên tổ chức khởi tạo hóa đơn ( Công ty A): …………………………………………………………… 2. Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………. 3. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………….. 4. Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………….. 5. Các loại hóa đơn phát […]

Nghị định số 170/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2007/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 106/2011/NĐ-CPNGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA CHÍNH […]

Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính Phủ

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ […]

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính Phủ

NGHỊ ĐỊNH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 ngày 6 năm 2006; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 […]

Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003

LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 03/2003/QH11 NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2003 VỀ KẾ TOÁN Để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế toán là công cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu quả mọi hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp […]

Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính ____________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, NGHỊ ĐỊNH : Chương I […]

Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/ 2011 của Chính phủ

NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số ______________ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng […]

Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo […]

0943333349