Category Archives: Thông tư và Nghị định

Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ  Pháp lệnh Xử lý […]

Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ về thương mại điện tử

Nghị định của Chính phủ số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính Phủ về thương mại điện tử Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; Theo […]

Nghị đinh 35/2007NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ

VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12 tháng 12 năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt […]

Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa […]

Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 […]

Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chỉnh Phủ

QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Luật Giao dịch […]

Giao diện điện tử số 51/2005/QH11 Quốc Hội khóa XI, Kì Họp Thứ 8 ngày 18/10-29/11/2005

QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, Kỳ Họp Thứ 8 (Từ Ngày 18 Tháng 10 Đến Ngày 29 tháng 11 năm 2005) LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ […]

Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài Chính

HƯỚNG DẪN VỀ KHỞI TẠO, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ Luật […]

Quyết định 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1209/QĐ-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH  Ngày 14/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2660/QĐ-BTC về việc gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng […]

Quyết định 1445/QĐ-TCT ngày 8/8/2015 của Tổng cục Thuế

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THÍ ĐIỂM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC CỦA CƠ QUAN THUẾ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật thuế và các văn bản hướng dẫn […]

0943333349