Category Archives: Thông tư và Nghị định

Quyết định 1209/QĐ – BTC ngày 23/6/2015 của Bộ Tài Chính

VỀ VIỆC THÍ ĐIỂM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ XÁC THỰC CỦA CƠ QUAN THUẾ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy định này hướng dẫn về việc tạo, phát […]

Quyết định 1209/ QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ tài Chính

VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ, PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ XÁC THỰC  Điều 6. Đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực. Doanh nghiệp thực hiện truy cập phần mềm xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) để đăng ký sử dụng hóa đơn xác thực theo mẫu số 01/ĐK-HĐXT ban hành kèm theo […]

Công văn 2402/BTC-TCT Ngày 23/02/2016 của Tổng cục thuế

Về việc hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp về việc thực hiện tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý […]

0943333349