Mẫu báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

 

(Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO VỀ VIỆC TRUYỀN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kỳ……. năm……

Tên tổ chức:……………………………………………………………………………………………
Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..
Đơn vị tính: Số

STT Doanh nghiệp sử dụng giải pháp hóa đơn điện tử Tên hóa đơn Kí hiệu mẫu hóa đơn Kí hiệu hóa đơn Từ số Đến số Số lượng
Mã số thuế Tên Địa chỉ

………, ngày………tháng………năm……
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 

 

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

0943333349