Mẫu quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử

(Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính)

Đơn vị chủ quản:……….                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Tên tổ chức……………….                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                   …….., ngày……… tháng……… năm…….

      QUYẾT ĐỊNH CỦA……… (CÔNG TY, ĐƠN VỊ)
     Về việc áp dụng hóa đơn điện tử

 GIÁM ĐỐC…

Căn cứ Thông tư số…/2011/TT-BTC ngày…/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn
về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Căn cứ Quyết định thành lập (hoặc Giấy đăng ký kinh doanh) số…
….
Xét đề nghị của…

     QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng hình thức hóa đơn điện tử trong đơn vị từ ngày……../……/20…..
trên cơ sở hệ thống thiết bị và các bộ phận kỹ thuật liên quan như sau:
– Tên hệ thống thiết bị (tên các phương tiện điện tử), tên phần mềm ứng dụng
dùng để khởi tạo, lập hóa đơn điện tử.
– Bộ phận kỹ thuật hoặc tên nhà cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về mặt kỹ
thuật hóa đơn điện tử, phần mềm ứng dụng;
Điều 2. Mẫu các loại hóa đơn điện tử và mục đích sử dụng của mỗi loại hóa đơn
(liệt kê chi tiết)Điều 3. Quy trình khởi tạo, lập, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử
trong nội bộ tổ chức.
Điều 4. Trách nhiệm của từng bộ phận trực thuộc liên quan việc khởi tạo,
lập, xử lý, luân chuyển và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trong nội bộ tổ chức
bao gồm cả trách nhiệm của người được thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử
sang hóa đơn giấy.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…/…/20….Lãnh đạo các
bộ phận kế toán, bộ phận bán hàng, bộ phận kỹ thuật,… chịu trách nhiệm triển khai,
thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                                                GIÁM ĐỐC
– Cơ quan thuế trực tiếp quản lý (Cục,                                   (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ, tên)
Chi cục…);
– Như Điều 4 (để thực hiện);
– Lãnh đạo đơn vị;
– Lưu.

 

 

0943333349