Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử

(Ban hành kèm theo Thông tư số32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của BộTài chính)
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

1. Tên tổ chức khởi tạo hóa đơn ( Công ty A): ……………………………………………………………

2. Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………..

4. Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………..

5. Các loại hóa đơn phát hành:

STT Tên loại

hóa đơn

Mẫu sô Ký hiệu Số lượng Từ số Đến số Ngày bắt

đầu sử dụng

6. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo: …………………………………………………………………………..
7. Ghi rõ “Đăng ký sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng
nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng
đơn vị để ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị” trong trường hợp tổ chức khởi tạo
hóa đơn điện tử sử dụng dấu phân cách là dấu phẩy (,) sau chữ số hàng nghìn, triệu,
tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số hàng đơn vị.

………, ngày……… tháng……… năm………
                                                                                         NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 

 

                                                                                              (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

0943333349